หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
161 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 438
162 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 439
163 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 439
164 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 444
165 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 449
166 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 449
167 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 449
168 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 451
169 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 454
170 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 456
171 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 459
172 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 465
173 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 465
174 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 469
175 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 470
176 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 471
177 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 471
178 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 472
179 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 473
180 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 475

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก