หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
161 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 449
162 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 450
163 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 451
164 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 451
165 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 451
166 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 452
167 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 455
168 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 456
169 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 460
170 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 461
171 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 463
172 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 465
173 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 468
174 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 472
175 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 475
176 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 476
177 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 479
178 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 481
179 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 482
180 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 482

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก