หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
161 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 415
162 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 417
163 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 418
164 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 421
165 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 429
166 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 430
167 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 430
168 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 434
169 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 440
170 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 441
171 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 445
172 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 457
173 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 464
174 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 472
175 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 477
176 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 479
177 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 480
178 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 485
179 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 488
180 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 490

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก