หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
161 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 421
162 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 421
163 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 424
164 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 427
165 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 431
166 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 433
167 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 433
168 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 435
169 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 443
170 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 446
171 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 450
172 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 453
173 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 459
174 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 459
175 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 461
176 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 471
177 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 482
178 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 487
179 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 491
180 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 494

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก