หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 1,060
162 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 674
163 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 587
164 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 411
165 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 458
166 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 497
167 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 648
168 นิทานอีสป 50 เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน 40
169 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 320
170 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 342
171 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 526
172 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 485
173 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 463
174 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 458
175 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 682
176 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 572
177 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 600
178 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 788
179 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 50
180 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 222

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก