หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 363
162 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กฏหมาย/อ้างอิง 446
163 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ กฏหมาย/อ้างอิง 388
164 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กฏหมาย/อ้างอิง 379
165 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 406
166 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 97
167 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 722
168 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 123
169 บันทึกผู้มาเยือน ส่งเสริมการอ่าน 26
170 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 1,086
171 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 699
172 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 620
173 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 434
174 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 489
175 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 528
176 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 679
177 นิทานอีสป 50 เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน 80
178 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 345
179 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 368
180 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 556

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก