หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 419
162 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 457
163 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 613
164 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 287
165 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 312
166 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 487
167 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 456
168 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 438
169 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 432
170 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 646
171 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 528
172 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 562
173 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 749
174 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 189
175 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 262
176 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 858
177 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 356
178 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 204
179 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 45
180 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 296

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก