หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 656
162 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 570
163 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 400
164 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 439
165 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 474
166 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 634
167 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 307
168 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 327
169 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 511
170 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 473
171 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 450
172 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 446
173 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 662
174 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 552
175 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 585
176 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 767
177 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 207
178 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 277
179 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 884
180 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 370

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก