หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 651
162 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 565
163 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 391
164 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 433
165 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 469
166 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 629
167 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 297
168 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 321
169 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 503
170 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 467
171 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 446
172 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 441
173 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 656
174 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 540
175 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 579
176 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 759
177 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 201
178 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 273
179 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 875
180 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 365

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก