หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 373
142 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 376
143 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 378
144 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 378
145 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 379
146 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 381
147 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 382
148 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 388
149 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 391
150 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 394
151 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 399
152 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 401
153 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 402
154 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 404
155 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 404
156 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 406
157 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 406
158 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 412
159 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 412
160 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 414

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก