หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 386
142 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 389
143 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 389
144 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 395
145 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 395
146 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 398
147 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 399
148 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 399
149 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 401
150 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 401
151 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 404
152 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 408
153 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 408
154 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 411
155 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 412
156 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 413
157 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 418
158 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 419
159 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 420
160 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 420

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก