หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอและแบบสัญญาสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 413
142 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 414
143 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 414
144 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 415
145 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 418
146 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 419
147 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 420
148 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 421
149 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 421
150 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 422
151 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 422
152 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 428
153 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 431
154 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 434
155 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 435
156 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 436
157 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 440
158 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 444
159 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 448
160 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 449

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก