หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
121 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 351
122 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 350
123 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 350
124 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 348
125 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 346
126 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 344
127 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 342
128 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 341
129 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 341
130 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 340
131 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดให้แก่บุคคลที่คณะอนุกรรมการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเชิญมาให้ข้อเท็จจริง หรือถูกเรียกมาให้ข้อเท็จจริง กฏหมาย/อ้างอิง 340
132 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 335
133 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 335
134 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 334
135 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 334
136 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 333
137 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 332
138 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 329
139 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 329
140 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กฏหมาย/อ้างอิง 329

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก