หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
121 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 394
122 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 391
123 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 391
124 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 391
125 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 390
126 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 390
127 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 389
128 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กฏหมาย/อ้างอิง 389
129 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 384
130 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 382
131 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 382
132 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 377
133 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดให้แก่บุคคลที่คณะอนุกรรมการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเชิญมาให้ข้อเท็จจริง หรือถูกเรียกมาให้ข้อเท็จจริง กฏหมาย/อ้างอิง 377
134 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 376
135 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๑ กฏหมาย/อ้างอิง 375
136 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 375
137 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 375
138 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 374
139 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 374
140 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 373

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก