หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 350
122 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 351
123 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 351
124 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 354
125 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 355
126 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 355
127 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 355
128 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอและแบบสัญญาสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 356
129 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 357
130 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 360
131 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 361
132 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 361
133 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 362
134 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 363
135 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 365
136 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 366
137 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 367
138 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 368
139 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 369
140 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 371

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก