หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 333
122 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอและแบบสัญญาสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 334
123 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 334
124 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 335
125 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 336
126 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 337
127 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 338
128 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 338
129 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 340
130 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 342
131 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 342
132 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 343
133 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 346
134 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 346
135 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 347
136 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 348
137 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 349
138 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 352
139 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 354
140 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 354

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก