หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 464
122 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 377
123 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 456
124 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 571
125 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 596
126 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 489
127 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 567
128 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 652
129 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 426
130 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 95
131 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 385
132 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 378
133 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 378
134 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 445
135 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 421
136 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 336
137 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 644
138 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 459
139 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 446
140 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรวมทั้งจำนวนคนพิการและ คนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ในการหักลดหย่อน ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย กฏหมาย/อ้างอิง 375

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก