หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 557
122 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 254
123 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 322
124 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 351
125 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 278
126 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 278
127 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 283
128 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 330
129 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 557
130 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 464
131 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 394
132 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 498
133 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 490
134 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 352
135 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 284
136 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 353
137 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 293
138 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 262
139 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 262
140 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 262

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก