หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 566
122 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 259
123 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 329
124 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 360
125 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 288
126 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 282
127 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 291
128 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 335
129 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 566
130 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 470
131 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 400
132 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 506
133 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 496
134 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 362
135 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 291
136 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 365
137 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 296
138 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 270
139 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 269
140 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 267

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก