หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรวมทั้งจำนวนคนพิการและ คนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ในการหักลดหย่อน ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย กฏหมาย/อ้างอิง 301
122 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 376
123 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 388
124 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 576
125 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 270
126 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 340
127 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 369
128 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 294
129 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 299
130 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 307
131 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 350
132 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 571
133 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 482
134 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 407
135 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 517
136 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 507
137 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 370
138 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 298
139 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 372
140 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 305

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก