หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 245
122 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 313
123 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 334
124 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 263
125 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 270
126 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 270
127 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 322
128 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 549
129 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 447
130 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 382
131 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 488
132 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 482
133 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 342
134 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 277
135 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 337
136 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 282
137 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 256
138 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 257
139 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 252
140 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กฏหมาย/อ้างอิง 295

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก