หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 309
102 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 310
103 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 313
104 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 313
105 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 314
106 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 314
107 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 315
108 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 317
109 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 318
110 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 319
111 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดให้แก่บุคคลที่คณะอนุกรรมการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเชิญมาให้ข้อเท็จจริง หรือถูกเรียกมาให้ข้อเท็จจริง กฏหมาย/อ้างอิง 319
112 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 322
113 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 322
114 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 326
115 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 329
116 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 329
117 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 330
118 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 331
119 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 332
120 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 332

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก