หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กฏหมาย/อ้างอิง 322
102 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 323
103 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 324
104 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ วรรณกรรม/วรรณคดี 326
105 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 327
106 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 329
107 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 329
108 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 330
109 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 330
110 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 331
111 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 331
112 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 333
113 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 333
114 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดให้แก่บุคคลที่คณะอนุกรรมการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเชิญมาให้ข้อเท็จจริง หรือถูกเรียกมาให้ข้อเท็จจริง กฏหมาย/อ้างอิง 336
115 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 337
116 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 338
117 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 343
118 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 343
119 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 344
120 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 344

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก