หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 372
102 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 322
103 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 349
104 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กฏหมาย/อ้างอิง 333
105 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 291
106 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 289
107 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 288
108 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 313
109 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 399
110 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 309
111 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 380
112 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 515
113 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 532
114 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 424
115 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 500
116 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 580
117 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 361
118 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 322
119 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 308
120 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 305

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก