หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฏหมาย/อ้างอิง 382
102 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ กฏหมาย/อ้างอิง 360
103 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๑ กฏหมาย/อ้างอิง 440
104 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 276
105 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 620
106 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 618
107 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 615
108 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,815
109 ภาพภาษิตไทย ส่งเสริมการอ่าน 856
110 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 752
111 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 503
112 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 316
113 พลิกจิตชีวิตเปลี่ยน ธรรมะ/ศาสนา 13
114 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 709
115 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 406
116 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 438
117 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 391
118 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 423
119 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กฏหมาย/อ้างอิง 405
120 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 361

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก