หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 320
102 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กฏหมาย/อ้างอิง 306
103 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 264
104 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 264
105 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 265
106 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 294
107 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 359
108 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 288
109 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 358
110 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 491
111 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 502
112 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 397
113 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 466
114 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 561
115 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 331
116 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 288
117 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 280
118 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 284
119 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 353
120 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 327

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก