หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
101 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 184
102 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 511
103 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 297
104 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 417
105 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 356
106 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 142
107 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 303
108 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 432
109 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 539
110 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 318
111 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 408
112 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 363
113 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 429
114 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 553
115 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 310
116 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 440
117 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 320
118 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 309
119 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 189
120 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 272

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก