หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
101 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 187
102 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 299
103 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 513
104 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 418
105 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 143
106 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 358
107 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 305
108 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 435
109 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 320
110 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 541
111 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 409
112 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 365
113 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 430
114 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 313
115 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 557
116 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 442
117 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 192
118 ประชุมสุภาษิตสอนหญิง วรรณกรรม/วรรณคดี 324
119 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 312
120 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 275

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก