หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
61 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 495
62 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 603
63 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 213
64 วิทยุเก่า - เก่า ส่งเสริมการอ่าน 711
65 วิถีแห่งน้ำธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 524
66 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 418
67 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 394
68 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 241
69 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 435
70 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 526
71 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 371
72 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 353
73 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 427
74 ร่างกายของฉัน ส่งเสริมการอ่าน 665
75 รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร ประชาคมอาเซียน 344
76 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 406
77 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 458
78 ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฏหมาย/อ้างอิง 321
79 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 308
80 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 313

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก