หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
241 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 298
242 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 470
243 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 500
244 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 613
245 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 694
246 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 780
247 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 511
248 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 569
249 กลับบ้าน โจน จันใด ส่งเสริมการอ่าน 20
250 กริช ธรรมะ/ศาสนา 682
251 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 334
252 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 767
253 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 436
254 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 361
255 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 380
256 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 392
257 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 390
258 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 378
259 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 322
260 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 345

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก