หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
241 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 312
242 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 740
243 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 414
244 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 341
245 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 357
246 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 372
247 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 368
248 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 357
249 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 300
250 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 316
251 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 213
252 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 204
253 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 256
254 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 269
255 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 236
256 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 281
257 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 523
258 99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ วรรณกรรม/วรรณคดี 366
259 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 85
260 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 624

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก