หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
241 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 345
242 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี กฏหมาย/อ้างอิง 411
243 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 354
244 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 347
245 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 567
246 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 635
247 วิถีแห่งน้ำธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 561
248 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 468
249 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 661
250 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 481
251 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 523
252 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 480
253 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 584
254 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 654
255 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 576
256 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 476
257 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 564
258 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 759

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก