หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 กริช ธรรมะ/ศาสนา 564
222 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 231
223 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 653
224 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 329
225 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 274
226 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 282
227 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 294
228 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 292
229 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 281
230 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 218
231 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 226
232 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 142
233 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 138
234 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 183
235 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 184
236 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 153
237 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 200
238 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 430
239 99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ วรรณกรรม/วรรณคดี 297
240 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 564

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก