หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 440
222 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 482
223 กริช ธรรมะ/ศาสนา 573
224 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 242
225 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 662
226 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 339
227 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 277
228 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 288
229 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 303
230 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 300
231 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 284
232 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 228
233 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 237
234 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 152
235 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 150
236 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 192
237 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 195
238 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 164
239 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 211
240 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 437

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก