หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 299
222 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 484
223 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 619
224 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 505
225 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 688
226 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 589
227 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 318
228 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 550
229 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 475
230 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 88
231 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 62
232 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 552
233 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 474
234 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 412
235 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 510
236 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 336
237 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 262
238 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 313
239 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 707

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก