หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
201 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 594
202 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 520
203 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 678
204 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 361
205 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 530
206 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 204
207 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 367
208 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 343
209 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 306
210 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 314
211 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 377
212 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 706
213 ขบวนการกิ่งก่องแก้ว วรรณกรรม/วรรณคดี 316
214 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 32
215 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 206
216 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 402
217 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 410
218 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 529
219 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 584
220 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 672

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก