หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 812
2 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 403
3 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 422
4 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 421
5 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 628
6 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 513
7 โรเมโอและจูเลียต ของ วิลเลียม เชกส๎เปียร์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร์ มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงแปลและประพนธ์เปนภาษาไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 13
8 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 571
9 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 640
10 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 220
11 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 214
12 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 565
13 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 171
14 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 669
15 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 432
16 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 687
17 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 781
18 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 601
19 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 734
20 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 595

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก