หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 733
2 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 330
3 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 296
4 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 352
5 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 538
6 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 431
7 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 497
8 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 567
9 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 110
10 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 128
11 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 493
12 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 48
13 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 571
14 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 341
15 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 613
16 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 713
17 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 527
18 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 652
19 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 507
20 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 321

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก