หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 655
2 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 130
3 99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ วรรณกรรม/วรรณคดี 402
4 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 559
5 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 317
6 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 263
7 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 301
8 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 289
9 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 232
10 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 241
11 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 357
12 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 330
13 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 386
14 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 398
15 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฏหมาย/อ้างอิง 404
16 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 388
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฏหมาย/อ้างอิง 368
18 กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ธรรมะ/ศาสนา 446
19 กระต่ายในดวงจันทร์ ส่งเสริมการอ่าน 776
20 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 344

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก