หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 566
2 วิถีแห่งน้ำธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 560
3 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 634
4 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 466
5 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 660
6 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 480
7 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 479
8 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 521
9 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 583
10 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 653
11 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 575
12 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 476
13 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 563
14 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 758
15 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนสำหรับการบริหารจัดการ ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท กฏหมาย/อ้างอิง 320
16 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 342
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ กฏหมาย/อ้างอิง 323
18 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 331
19 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กฏหมาย/อ้างอิง 401
20 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 324

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก