หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 402
42 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 374
43 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 358
44 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 377
45 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 410
46 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 222
47 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 160
48 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 192
49 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 189
50 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 144
51 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 148
52 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 233

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก