หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 405
42 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 380
43 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 361
44 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 381
45 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 415
46 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 228
47 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 162
48 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 195
49 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 192
50 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 145
51 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 149
52 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 237

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก