หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 750
2 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 685
3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 663
4 สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ ประชาคมอาเซียน 641
5 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 633
6 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 620
7 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 618
8 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 595
9 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 567
10 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 566
11 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 546
12 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 525
13 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 517
14 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 516
15 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 502
16 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 484
17 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 481
18 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 476
19 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 475
20 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 461

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก