หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 616
2 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 66
3 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 508
4 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 222
5 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 253
6 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 246
7 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 196
8 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 203
9 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 301
10 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 288
11 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 652
12 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 469
13 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 444
14 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 432
15 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 361
16 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 358
17 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 417
18 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 472
19 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 511
20 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 447

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก