หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 568
2 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 433
3 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 159
4 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 191
5 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 189
6 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 143
7 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 148
8 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 232
9 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 221
10 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 582
11 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 410
12 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 401
13 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 377
14 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 313
15 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 305
16 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 361
17 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 423
18 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 458
19 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 390
20 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 328

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก