หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 99
2 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 113
3 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 151
4 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 217
5 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว วัฒนธรรม/ประเพณี 267
6 อตัมมยตาประยุกต์ ธรรมะ/ศาสนา 299
7 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 324
8 วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา ธรรมะ/ศาสนา 336
9 ธรรมโอสถ ธรรมะ/ศาสนา 340
10 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 372
11 อานาปานสติ ธรรมะ/ศาสนา 375
12 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 386
13 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 3 ธรรมะ/ศาสนา 404
14 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 419
15 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 4 ธรรมะ/ศาสนา 427
16 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 446
17 คู่มือมนุษย์ ธรรมะ/ศาสนา 451
18 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 500
19 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 2 ธรรมะ/ศาสนา 531
20 ประมวลนิทาน ร.6 วรรณกรรม/วรรณคดี 548

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก