หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทย คนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร ประชาคมอาเซียน 0
2 50 ปีของไทยในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 14
3 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 140
4 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 153
5 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 209
6 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 281
7 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว วัฒนธรรม/ประเพณี 288
8 อตัมมยตาประยุกต์ ธรรมะ/ศาสนา 328
9 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 346
10 วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา ธรรมะ/ศาสนา 376
11 ธรรมโอสถ ธรรมะ/ศาสนา 388
12 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 397
13 อานาปานสติ ธรรมะ/ศาสนา 415
14 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 3 ธรรมะ/ศาสนา 437
15 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 442
16 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 4 ธรรมะ/ศาสนา 456
17 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 462
18 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 489
19 คู่มือมนุษย์ ธรรมะ/ศาสนา 504
20 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 543

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก