ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 5
2 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
3 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความหน้าต่าง LD 9
4 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 5
5 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 5
6 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 13
7 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 32
8 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 52
9 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 72
10 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 71
11 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 84
12 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 61
13 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 92
14 ครูผู้พิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 73
15 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 115
16 “ครูคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 135
17 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 106
18 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 119
19 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 117
20 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 112

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก