ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภทเรียง จำนวนผู้เข้าชม
81 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 429
82 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 584
83 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 382
84 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 426
85 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 409
86 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
87 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 403
88 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 386
89 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 400
90 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375
91 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 383
92 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 489
93 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 805
94 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 500
95 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 529
96 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 467
97 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 1,026
98 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 389
99 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 444
100 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 452

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก