ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
21 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 82
22 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 97
23 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 123
24 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 95
25 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 111
26 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 120
27 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 110
28 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 105
29 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 115
30 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 120
31 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 54
32 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 206
33 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
34 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 255
35 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 312
36 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 263
37 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 286
38 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 325
39 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 289
40 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 257

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก