ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “สมัชชาสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
2 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 3
3 “สมัชชาออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 4
4 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 10
5 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 4
6 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 6
7 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 9
8 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 17
9 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 36
10 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 54
11 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 73
12 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 72
13 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 86
14 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 64
15 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 95
16 ครูผู้พิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 74
17 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 118
18 “ครูคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 136
19 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 110
20 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 120

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก