ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 7
2 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 19
3 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 17
4 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 20
5 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 24
6 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 19
7 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 23
8 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 34
9 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 28
10 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 30
11 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 41
12 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 40
13 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 154
14 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 231
15 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 190
16 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 219
17 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 200
18 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 225
19 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 252
20 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 217

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก