ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 16
2 “วันผู้สูงอายุ” บทความ 2 มีนาคม 2021 18
3 นานาสาระ โรคลมแดด บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 22
4 “มุมมองการสอนลูกพิการ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 27
5 “รางวัลปกรณ์อังสุขศรี” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 29
6 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 บทความ 16 ธันวาคม 2020 32
7 โรคเด็กหัวเล็ก บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 38
8 เกร็ดความรู้ เทคนิคการป้องกันไข้หวัดใหญ่ บทความ 4 ธันวาคม 2020 40
9 “การให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก” บทความ 15 ธันวาคม 2020 44
10 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 45
11 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 50
12 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 54
13 “สมัชชาออทิสติก” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 55
14 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 27 พฤศจิกายน 2020 56
15 “สมัชชาสติปัญญา” บทความ 30 พฤศจิกายน 2020 60
16 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 60
17 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 61
18 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 69
19 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 76
20 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 98

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก