ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 6
2 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 22
3 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 25
4 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 29
5 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 33
6 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 42
7 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 44
8 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 50
9 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 67
10 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 68
11 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 76
12 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 78
13 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 79
14 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 83
15 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 86
16 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 86
17 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 86
18 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 90
19 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 90
20 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 93

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก