ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
141 เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 9 วัน 9 คืน 99
142 เยาวชนอาเซียนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 3 ต่างนำปรับใช้กับประเทศของตน 97
143 เยาวชนอาเซียนดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ คาดว่าจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับใช้ในการพัฒนาอาเซียนในอนาคตต่อไป 103
144 เมียนมาและอาเซียนกล่าวย้ำการร่วมมือกันในการส่งผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกลับประเทศ 72
145 เพิ่มสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครข้าราชการเริ่มปี 2557 301
146 เผยผลสำรวจครูกับอาเซียนสูงสุดเรื่องภาษาและเทคโนโลยี 303
147 เปิดแล้วงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ครั้งที่ 7" กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว สร้างอาชีพ รายได้ชาวยะลา เลือกซื้อสินค้า อาหาร กว่า 300 ร้าน คึกคัก 146
148 เปิดแล้วงาน "OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย" ประจำปี 2561 ที่จังหวัดสงขลา 170
149 เปิดเวทีแข่งโครงงานวิทย์เยาวชน 7 ชาติอาเซียนครั้งแรกในไทย 353
150 เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาร่วม ๓ ประเทศ 301
151 เปิดสูตรพัฒนาข้าราชการสายพันธ์อาเซียน 292
152 เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ ′เออีซี′ จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ ′ค้าบริการ-เอสเอ็มอี-นวัตกรรม′มาแรง 272
153 เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ ′AEC′ จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ ′ค้าบริการ-นวัตกรรม′มาแรง 300
154 เปิดประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย 344
155 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล 339
156 เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน 428
157 เตรียมสอนภาษาไทยและอบรมครูสอนภาษาไทยผ่านระบบการศึกษาทางไกลสู่ประชาคมอาเซียน 342
158 เตรียมรับ AEC อาชีวะไทย-ลาว-เวียดนาม จัดหลักสูตร 1 วุฒิบัตร ทำงานได้ 3 ประเทศ 401
159 เตรียมมอบรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 313
160 เตรียมนักศึกษาสายอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 336

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก