ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
141 เริ่มแล้วงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2559 เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 354
142 เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 9 วัน 9 คืน 142
143 เยาวชนอาเซียนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 3 ต่างนำปรับใช้กับประเทศของตน 142
144 เยาวชนอาเซียนดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ คาดว่าจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับใช้ในการพัฒนาอาเซียนในอนาคตต่อไป 147
145 เมียนมาและอาเซียนกล่าวย้ำการร่วมมือกันในการส่งผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกลับประเทศ 122
146 เพิ่มสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครข้าราชการเริ่มปี 2557 365
147 เผยผลสำรวจครูกับอาเซียนสูงสุดเรื่องภาษาและเทคโนโลยี 347
148 เปิดแล้วงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ครั้งที่ 7" กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว สร้างอาชีพ รายได้ชาวยะลา เลือกซื้อสินค้า อาหาร กว่า 300 ร้าน คึกคัก 192
149 เปิดแล้วงาน "OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย" ประจำปี 2561 ที่จังหวัดสงขลา 207
150 เปิดเวทีแข่งโครงงานวิทย์เยาวชน 7 ชาติอาเซียนครั้งแรกในไทย 393
151 เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาร่วม ๓ ประเทศ 346
152 เปิดสูตรพัฒนาข้าราชการสายพันธ์อาเซียน 350
153 เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ ′เออีซี′ จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ ′ค้าบริการ-เอสเอ็มอี-นวัตกรรม′มาแรง 309
154 เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ ′AEC′ จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ ′ค้าบริการ-นวัตกรรม′มาแรง 347
155 เปิดประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย 384
156 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล 380
157 เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน 482
158 เตรียมสอนภาษาไทยและอบรมครูสอนภาษาไทยผ่านระบบการศึกษาทางไกลสู่ประชาคมอาเซียน 406
159 เตรียมรับ AEC อาชีวะไทย-ลาว-เวียดนาม จัดหลักสูตร 1 วุฒิบัตร ทำงานได้ 3 ประเทศ 449
160 เตรียมมอบรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 360

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก