ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1221 ไทยเปิดประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ ระดมนักดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และระดับโลก ใช้ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ 273
1222 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ 313
1223 ไทยเปิดหลากหลายโครงการมุ่งสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน 405
1224 ไทยเปิดเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ผลักดันอาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนระยะ 10 ปี 51
1225 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 10 ประเทศอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ 115
1226 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน 240
1227 ไทยเป็นเจ้าภาพแคมป์วิทย์เอเชียมีนักวิทย์รางวัลโนเบลร่วมงาน 296
1228 ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี 275
1229 ไทยเร่งพัฒนาทักษะแรงงานทั้งการศึกษาและฝึกอบรมรับเออีซี 292
1230 ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม 314
1231 ไทยเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ 294
1232 ไทยเสนอหลักสูตรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนเป็นประเทศแรก 307
1233 ไทยเสนออาชีพเภสัชทำงานได้เสรีในเออีซี 356
1234 ไทยเสนอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 256
1235 ไทยเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน 336
1236 ไทยแปลหลักสูตรแกนกลางอาเซียนภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน อาเซียน 398
1237 ไทยและศรีลังกาเร่งเสริมสร้างความร่วมมือการค้า การลงทุน ผ่านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 97
1238 ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เห็นพ้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนรอบด้าน เน้นเพิ่มพูนการค้า การลงทุน 40
1239 ไปดู ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร พัฒนาเด็กเข้าสู่เออีซี 404
1240 ไปรษณีย์ไทย ชู 5 ช่องทางฝากส่งสิ่งของไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมรับการขยายตัวของการค้าออนไลน์ทั่วโลก 272

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก