ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ภายใต้แนวคิด พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ สหัสวรรษ 4.0 เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล

วันที่ลงข่าว: 21/06/19

         นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ภายใต้แนวคิด พลังสตรีขับเคลื่อนโลกเศรษฐกิจ ก้าวล้ำสหัสวรรษ 4.0 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งสำคัญของงานประชุมอาเซียน อันเป็นสามเสาหลักที่สำคัญต่อการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน ซึ่งการดำเนินการของผู้ประกอบการสตรีอาเซียนมีบทบาทในภาคธุรกิจซึ่ง AWEN (อาเว่น) หน่วยงานสำคัญที่ผลักดันสตรีอาเซียนได้มีความเท่าเทียม และรับรู้ ซึ่งเป็นความสำเร็จของสตรีประเทศไทย 

        สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีสำหรับผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอความคิดริเริ่มในการสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมการค้า เพื่อยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งในทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับสตรีในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงให้การสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรระหว่างผู้ประกอบการสตรี ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจและวิชาชีพสตรีไทยกับต่างประเทศให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก