ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เตรียมพร้อมด้าน ต่างๆ ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนช่วงเดือนมิถุนายนนี้

วันที่ลงข่าว: 30/05/19

          นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อเตรียมการประชุมสุดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 

          ประเด็นสำคัญที่มีการหารือ อาทิ การกระชับความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ  การหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

          นอกจากนี้ ไทยยังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมาธิการสำหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง  และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อส่งเสริมสันติภาพและสร้างความเกื้อกูลระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก