ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
1181 ไทย-จีน ตั้งสถาบันอาชีวะเรียนโลจิสติกส์ 300
1182 ไทย-พม่า ร่วมมือการศึกษา 305
1183 ไทยคู่ฟ้า ตอน การพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนด้านอาชีวะและแรงงานไทย 309
1184 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด 271
1185 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี 361
1186 ไทยจัดทำยุทธศาสตร์แรงงานชาติรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 329
1187 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 206
1188 ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาชีพอาเซียน 336
1189 ไทยจัดประเมินคุณภาพการศึกษาอาเซียนรองรับการขยายแรงงานของบัณฑิตเออีซี 308
1190 ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์อาเซียน และประเทศคู่เจรจาจัดฉายให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ 82
1191 ไทยจับมืออินโดนีเซียจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาอาเซียน 1,649
1192 ไทยช่วยฝึกหมอเพื่อนบ้านอาเซียน 319
1193 ไทยช่วยพัฒนาอาชีวะ CLMV 293
1194 ไทยช่วยพัฒนาแรงงานลาวรองรับธุรกิจเออีซี 273
1195 ไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน 368
1196 ไทยตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะคนท่องเที่ยว ๒ หมื่นคนเข้ามาตรฐานอาเซียน 362
1197 ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน 343
1198 ไทยต้นแบบการแก้ความยากจนในอาเซียน 737
1199 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี 350
1200 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี 374

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก