ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปชส.สุราษฎร์ธานี เผยคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ คือกลไกระดับชาติกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 07/01/16

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกลไกระดับชาติกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ว่า อาเซียนมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยวิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และจะมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้มีกลไกระดับชาติขึ้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ สำหรับการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแต่ละเสา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้กล่าวถึงคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติด้วยว่า คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ กำหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน , ประสานนโยบายและท่าทีในการดำเนินการต่างๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน , เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆ ในการเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน , แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาสังคม และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก