ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
9141 พัฒนานักเรียนอาชีวะสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ข่าวประชาคมอาเซียน 406
9142 สวนดุสิตโพลพัฒนางานสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 325
9143 สร้างหลักสูตรทางไกลฝึกภาษาให้แรงงานไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 368
9144 ไทย ผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 135
9145 จังหวัดสงขลา เปิดฐานปฎิบัติการบินใหม่เชื่อมภูมิภาคภายในประเทศและอาเซียน เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ข่าวประชาคมอาเซียน 339
9146 ญี่ปุ่นดันไทยฮับเทรนนิ่งแรงงานอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 318
9147 นายกรัฐมนตรี หารือเลขาธิการอาเซียน ร่วมผลักดันอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ข่าวประชาคมอาเซียน 116
9148 มรม.ปรับคุณภาพเออีซี หนุนวิจัย 'คอมพ์ศึกษา' ข่าวประชาคมอาเซียน 431
9149 มหิดลดันแผนส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในอาเซียนเพิ่ม 10 เท่า ข่าวประชาคมอาเซียน 410
9150 งบประมาณอาเซียนของไทยปี ๒๕๕๘ ให้การศึกษามากอันดับ ๑ ข่าวประชาคมอาเซียน 541
9151 จ.มหาสารคาม “KICK OFF” พัฒนาอุตสาหกรรม โค กระบือ ตักสิลาครบวงจร รองรับตลาดอาเซียนและพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่งคงและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 256
9152 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล" ข่าวประชาคมอาเซียน 352
9153 สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 266
9154 ปรับรับอาเซียนที่'ร.ร.บ้านพะไล' ข่าวประชาคมอาเซียน 540
9155 อุดมศึกษาไทยสร้างคนรอบรู้ ชูคุณธรรม ก่อนสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 402
9156 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศชิลี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหน้าที่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากประเทศสมาชิกอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 216
9157 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดมหกรรมกิจกรรมต้อนรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 394
9158 อาชีวะเล็งเปิดหลักสูตรผลิตไกด์ จบได้ 3 ใบรับรองวิชาชีพทำงานในอาเซียนได้ ข่าวประชาคมอาเซียน 370
9159 'ค่ายผู้นำอาเซียน'รู้เขารู้เรา เตรียมเด็กไทยสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 487
9160 ศธ.เร่งทำข้อมูลแรงงานสาขาที่ขาดแคลน ข่าวประชาคมอาเซียน 334

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก