ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายคมสัน พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้กรมการจัดหางาน จัดหางานให้ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ และมีรายได้โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ว่างงานและผู้ที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดจัดงาน วันนัดพบแรงงานย่อยช่วย ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น ในพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ประสงค์จะหางานทำ นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ตลอดจนผู้พิการที่สามารถทำงานได้ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยให้เตรียมเอกสารการสมัครงานมาให้พร้อม ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) ตลอดจนใบรับรองการผ่านงาน หรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทร.054-887264 ในวันเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก