ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8941 ศึกษาธิการเร่งจัดทำมาตรฐานครูอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 256
8942 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับ 24 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาลายผ้าไทยบาติกส่งออกตลาดโลก สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 10 ล้านบาท ข่าวประชาคมอาเซียน 154
8943 มรภ.บ้านสมเด็จฯเปิด ‘สำนักวิเทศสัมพันธ์อาเซียน’ ข่าวประชาคมอาเซียน 427
8944 การประกวด asean+3 song contest 2017 สิ้นสุดลงแล้ว โดยนักร้องจากฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ข่าวประชาคมอาเซียน 241
8945 กระทรวงแรงงานให้แรงงานต่างด้าวเรียนภาษาไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 644
8946 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 397
8947 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมผลักดันความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 128
8948 เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 357
8949 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เตรียมเปิดบ้านคนพันธุ์ R (SKC Open House) พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมการศึกษาที่รองรับตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 246
8950 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 551
8951 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 579
8952 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 415
8953 สรุปสาระสำคัญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 3,737
8954 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 870
8955 บทความ : สิ่งที่ประชาชนจะได้จากรัฐธรรมนูญ 2560 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 293
8956 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 495
8957 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 470
8958 การศึกษาเพื่อคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 786
8959 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 1,564
8960 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 899

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก