ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.เลยจัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 25/12/19

         วันที่ 24 ธันวาคม 62 เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมอำเภอผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นาย นายชนาสชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 โดยมี นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคมชมรมคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคม เข้าร่วมงาน    

         นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 ซึ่งมีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ เห็นชอบให้ทุกจังหวัดร่วมจัดงานวันฉลองวันคนพิการสากลประจำปี 2562 ในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีหัวข้อจัดงานคือ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการการขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ" 

         สำหรับการจัดงานในวันคนพิการสากลจังหวัดเลย ได้จัดหมุนเวียนไปยังอำเภอต่างๆในปีนี้มติคณะกรรมการทำงานคนพิการ เห็นชอบให้จัดงานวันคนพิการสากล ณ หอประชุมอำเภอผาขาวอำเภอผาขาว จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมงานจำนวน 600 คน ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคมฯ ชมรมคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคม สภาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ บรรยายเรื่อง "สิทธิของคนพิการตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) การแสดงดนตรีของคนพิการทางการเห็น มอบโล่คนพิการต้นแบบ มอบเกียรติบัตรหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นการ จัดบูธต่างๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก