ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบบ้านสร้างสุข "สุขทั้งผู้ให้ สุขทั้งผู้รับ" เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

          วันนี้ 17 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 47/10 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ โดยจากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งพบว่าอำเภอกุยบุรี ยังมีผู้พิการและผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ และไม่สามารถเข้าถึงบริการที่รัฐจัดให้ได้ แม้ว่าจะมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัดและอำเภอ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบาย ข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และอำเภอ ในฐานะศูนย์ดำรงธรรมทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงาน ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

          อำเภอกุยบุรีจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ในนามของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกุยบุรี (พชอ.) ได้จัดทำโครงการซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ครอบครัวของคนดี ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ยันหมั่นเพียร ให้มีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ตามพื้นฐานปัจจัย 4 ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการสรรพกำลังจากทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการดูแลช่วยเหลือสังคม

          โดยกิจกรรมมอบบ้านในครั้งนี้ ได้มอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ซึ่งมอบให้แก่ นางเถียม นุชยิ้มย่อง อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 47/10 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดขาม ซึ่งมีลูกชายที่พิการด้านสายตา ชื่อนายมานพ นุชยิ้มย่อง อายุ 47 ปี และได้มอบบ้านให้แก่ นายอธิวัฒน์ นาคเนียม อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้ามาทำกิจกรรม เพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 80,621 บาท รวมเป็นเงิน 161,243 บาท ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างบ้านทั้ง 2 หลัง ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนช่างด้านต่างๆ และที่สำคัญ คือ พี่น้องจิตอาสา ที่ได้ร่วมสมทบทุน แรงงาน และแรงใจ ในการก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ เป็นบ้านสร้างสุข "สุขทั้งผู้ให้ สุขทั้งผู้รับ" ที่ได้ทำพิธีมอบในครั้งนี้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก