ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8481 กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 357
8482 จ.ปทุมธานี เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมชุมชนให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 291
8483 เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 327
8484 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ข่าวประชาคมอาเซียน 132
8485 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับ 24 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาลายผ้าไทยบาติกส่งออกตลาดโลก สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 10 ล้านบาท ข่าวประชาคมอาเซียน 106
8486 จังหวัดชัยภูมิ ติวเข้มสถานประกอบการ จ้างงานคนพิการ รองรับ AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8487 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 327
8488 วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ Tourism Digital Economy ข่าวประชาคมอาเซียน 192
8489 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลศาสตร์พระราชา ข่าวประชาคมอาเซียน 172
8490 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมผลักดันความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 85
8491 จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการเตรียมความพร้อมอาเซียน ร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2559 ข่าวประชาคมอาเซียน 226
8492 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 372
8493 ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 292
8494 การประกวด asean+3 song contest 2017 สิ้นสุดลงแล้ว โดยนักร้องจากฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ข่าวประชาคมอาเซียน 194
8495 ศึกษาธิการเร่งจัดทำมาตรฐานครูอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 225
8496 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 531
8497 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 508
8498 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 372
8499 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 816
8500 สรุปสาระสำคัญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 3,564

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก