ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8081 จังหวัดหนองคาย เปิดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 108
8082 จ.ระนอง จัดโครงการพื้นป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก ประจำปี 2561 ข่าวประชาคมอาเซียน 102
8083 ศรีสะเกษ เปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดศรีสะเกษต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 46
8084 ที่ประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน และผลักดัน 4 ศูนย์ด้านสังคมของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงของอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 39
8085 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า ข่าวประชาคมอาเซียน 356
8086 เปิดประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ข่าวประชาคมอาเซียน 319
8087 นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปลายเดือนนี้ โดยที่ประชุมจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน และความมั่นคงทางไซเบอร์ ข่าวประชาคมอาเซียน 101
8088 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานน่านร่วมกับจังหวัดน่านเปิดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก ร้อน ข่าวประชาคมอาเซียน 57
8089 กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 39
8090 ไทย และฟิลิปินส์ร่วมมือแลกเปลี่ยนครู ข่าวประชาคมอาเซียน 342
8091 ศธ เร่งสอนอังกฤษช่วยนักเรียน ประกอบอาชีพได้รองรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 317
8092 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัย UiTM ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก ครั้งที่ 6 ข่าวประชาคมอาเซียน 172
8093 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ พร้อมขยายความร่วมมือในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 15
8094 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผนึกความร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค ผ่านเวทีประชุมนโยบายประมงอาเซียนระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาการประมงอาเซียนให้ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ข่าวประชาคมอาเซียน 117
8095 กสทช.จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ชวนภาคีไทย-ลาว ถกแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ข่าวประชาคมอาเซียน 275
8096 อาเซียนเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้ ข่าวประชาคมอาเซียน 64
8097 รายงานพิเศษ เดินหน้าอาเซียน "ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 64
8098 นายกรัฐมนตรี ย้ำ ไทยให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยงของอาเซียนกับภูมิภาคและโลก ผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 44
8099 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 516
8100 เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ ′AEC′ จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ ′ค้าบริการ-นวัตกรรม′มาแรง ข่าวประชาคมอาเซียน 279

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก