ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ลงข่าว: 16/07/13

จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมต่อปัญหา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

วันที่ 15 ก.ค. 56  นางสาวเสวาลักษณ์ จิระไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำงานช่วยเหลือสังคม ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมงาน บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมคุณแม่วัยใส ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานเด็ก และการใช้ความรุแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก