ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก.ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.มหาสารคาม

วันที่ลงข่าว: 02/09/13

เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มพร้อมสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดมหาสารคามที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก. ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัด โดยในปีการศึกษา 2556 จังหวัดมหาสารคามได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายชลิต วิพัทนะพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีเมตตาประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ และได้มีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุกจังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งให้เด็กได้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผ่านการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นอื่นๆต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก