ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครพนม เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการระดับอำเภอ

วันที่ลงข่าว: 04/05/18

          วันที่ 3 พ.ค. 61 ที่โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการระดับอำเภอและพัฒนาทักษะผู้นำคนพิการจังหวัดนครพนม โดยสมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการระดับอำเภอและพัฒนาทักษะผู้นำคนพิการจังหวัดนครพนม เพื่อให้คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ด้านร่างกาย มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้ไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความคิด แสวงหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรและเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร มีการบรรยายเรื่องแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการ ความรู้ทั่วไปของการเป็นผู้นำ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะผู้นำคนพิการจังหวัดนครพนม การพัฒนาศักยภาพเสริมความเข้มแข็งของบุคคลและกรภาคเครือข่ายในจังหวัด โดยเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์การดำเนินงานของผู้นำคนพิการกับการพัฒนาคนพิการในจังหวัดด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก