ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
121 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 222
122 อาเซียนมีความรวมมือทางการเงินอะไรบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 208
123 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวของกับประชาชนอยางไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 215
124 ASEAN Common Visa คืออะไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 241
125 ประเทศไทยจะไดรับประโยชนอะไรจาก ASEAN Common Visa หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 185
126 คนไทยและประเทศไทยไดอะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 223
127 อะไรคือความทาทายของไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 200
128 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติคืออะไร มีอํานาจหนาที่ใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 169
129 ในการเดินทางไปทองเที่ยวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ผูถือหนังสือ เดินทางไทยตองขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกวา วีซา (Visa) หรือไม อยางไรบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 182
130 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต (Passport) แลว ยังมีเอกสาร ผานแดนชนิดอื่นอีกหรือไม และคนไทยจะใชเอกสารผานแดนดังกลาวใน โอกาสใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 163
131 ทราบหรือไมวา ไทยและประเทศเพื่อนบานมีจุดผานแดนประเภทใดและที่ ใดบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 169
132 อาเซียนดำเนินการอยางไรบางในการลดขั้นตอนทางดานศุลกากร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 164
133 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 146
134 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 165
135 รูปแบบของการเปดเสรีการคาบริการของอาเซียนเปนอยางไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 155
136 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 168
137 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติหรือไม และอยูในความรับผิดชอบของ หนวยงานใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 166
138 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 151
139 โลกของหนูแหวน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 28 ตุลาคม 2015 310
140 เจ้าชายน้อย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ตุลาคม 2015 382

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก