ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
121 คนไทยและประเทศไทยไดอะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 195
122 อะไรคือความทาทายของไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 171
123 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติคืออะไร มีอํานาจหนาที่ใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 148
124 ในการเดินทางไปทองเที่ยวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ผูถือหนังสือ เดินทางไทยตองขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกวา วีซา (Visa) หรือไม อยางไรบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 154
125 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต (Passport) แลว ยังมีเอกสาร ผานแดนชนิดอื่นอีกหรือไม และคนไทยจะใชเอกสารผานแดนดังกลาวใน โอกาสใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 139
126 ทราบหรือไมวา ไทยและประเทศเพื่อนบานมีจุดผานแดนประเภทใดและที่ ใดบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 148
127 อาเซียนดำเนินการอยางไรบางในการลดขั้นตอนทางดานศุลกากร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 134
128 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 114
129 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 144
130 รูปแบบของการเปดเสรีการคาบริการของอาเซียนเปนอยางไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 129
131 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 137
132 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติหรือไม และอยูในความรับผิดชอบของ หนวยงานใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 136
133 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 133
134 โลกของหนูแหวน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 28 ตุลาคม 2015 272
135 เจ้าชายน้อย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ตุลาคม 2015 356
136 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 254
137 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 245
138 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 227
139 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 210
140 อิสระ นอกระนาบ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 31 สิงหาคม 2015 233

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก