ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
121 ในการเดินทางไปทองเที่ยวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ผูถือหนังสือ เดินทางไทยตองขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกวา วีซา (Visa) หรือไม อยางไรบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 145
122 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต (Passport) แลว ยังมีเอกสาร ผานแดนชนิดอื่นอีกหรือไม และคนไทยจะใชเอกสารผานแดนดังกลาวใน โอกาสใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 132
123 ทราบหรือไมวา ไทยและประเทศเพื่อนบานมีจุดผานแดนประเภทใดและที่ ใดบาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 138
124 อาเซียนดำเนินการอยางไรบางในการลดขั้นตอนทางดานศุลกากร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 124
125 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 105
126 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 133
127 รูปแบบของการเปดเสรีการคาบริการของอาเซียนเปนอยางไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 121
128 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 127
129 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติหรือไม และอยูในความรับผิดชอบของ หนวยงานใด หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 122
130 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2015 125
131 โลกของหนูแหวน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 28 ตุลาคม 2015 260
132 เจ้าชายน้อย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 ตุลาคม 2015 344
133 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 243
134 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 237
135 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 219
136 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 กันยายน 2015 202
137 อิสระ นอกระนาบ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 31 สิงหาคม 2015 222
138 กามนิต-วาสิฏฐี หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 สิงหาคม 2015 259
139 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ปรับปรุง 2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 13 สิงหาคม 2015 248
140 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง 2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 13 สิงหาคม 2015 230

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก