หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
181 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 460
182 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 112
183 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 420
184 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 385
185 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 592
186 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 467
187 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 549
188 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 95
189 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 541
190 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 291
191 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 380
192 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 595
193 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 506
194 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 235
195 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 442
196 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 389
197 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 530
198 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 402
199 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 613
200 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 500

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก