หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
141 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 95
142 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 426
143 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 652
144 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 566
145 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 489
146 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 596
147 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 571
148 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติศาสตร์/สารคดี 456
149 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 377
150 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน วรรณกรรม/วรรณคดี 464
151 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 364
152 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 350
153 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 340
154 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 352
155 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กฏหมาย/อ้างอิง 395
156 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 413
157 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 382
158 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ประวัติศาสตร์/สารคดี 430
159 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 397
160 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 699

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก