หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
141 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 371
142 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 318
143 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 489
144 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 226
145 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 353
146 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 330
147 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 388
148 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 153
149 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 325
150 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 556
151 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 404
152 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 576
153 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 138
154 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 373
155 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 339
156 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 305
157 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 488
158 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 371
159 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 428
160 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 457

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก