หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
141 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 309
142 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 482
143 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 342
144 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 204
145 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 322
146 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 381
147 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 139
148 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 314
149 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 549
150 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 555
151 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 396
152 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 364
153 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 128
154 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 333
155 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 480
156 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 295
157 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 359
158 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 408
159 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 449
160 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 174

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก