หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
141 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 631
142 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 192
143 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 379
144 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 323
145 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 496
146 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 237
147 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 361
148 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 335
149 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 394
150 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 164
151 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 332
152 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 566
153 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 411
154 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 587
155 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 150
156 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 377
157 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 344
158 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 310
159 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 497
160 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 379

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก