หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
141 สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ ประชาคมอาเซียน 606
142 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร ประชาคมอาเซียน 399
143 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 387
144 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 251
145 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 722
146 รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร ประชาคมอาเซียน 345
147 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 419
148 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 399
149 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 648
150 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 211
151 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 346
152 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 515
153 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 378
154 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 267
155 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 361
156 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 5
157 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 415
158 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 188
159 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 352
160 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 586

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก