หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 387
122 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 388
123 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 399
124 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 347
125 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 379
126 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 309
127 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 350
128 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 312
129 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 301
130 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 337
131 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 346
132 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 300
133 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฏหมาย/อ้างอิง 282
134 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 257
135 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 307
136 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 298
137 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 283
138 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 278
139 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 258
140 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 288

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก