หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 456
122 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 451
123 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 470
124 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 433
125 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 450
126 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 364
127 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 399
128 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 373
129 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 382
130 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 401
131 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 435
132 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 355
133 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฏหมาย/อ้างอิง 340
134 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 320
135 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 372
136 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 371
137 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 343
138 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 342
139 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 309
140 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 336

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก