หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 377
122 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 374
123 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 386
124 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 329
125 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 363
126 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 297
127 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 338
128 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 301
129 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 281
130 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 320
131 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 326
132 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 288
133 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฏหมาย/อ้างอิง 269
134 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 244
135 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 289
136 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 282
137 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 268
138 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 267
139 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 249
140 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 276

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก