หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 397
122 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 395
123 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 405
124 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 353
125 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 388
126 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 315
127 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 353
128 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 323
129 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 311
130 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 344
131 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 358
132 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 304
133 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฏหมาย/อ้างอิง 290
134 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 262
135 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 313
136 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 305
137 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 289
138 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 282
139 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 263
140 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 294

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก