หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
121 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 401
122 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 397
123 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 409
124 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 356
125 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 391
126 พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาษา/วัฒนธรรม 318
127 นิยายเบงคลี วรรณกรรม/วรรณคดี 355
128 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 323
129 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 323
130 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 347
131 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 368
132 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 305
133 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กฏหมาย/อ้างอิง 291
134 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 264
135 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 317
136 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 307
137 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 290
138 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 285
139 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 265
140 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฏหมาย/อ้างอิง 294

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก