หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
41 บทอาขยานไทย ส่งเสริมการอ่าน 985
42 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 442
43 ประวัติพระสาวก เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 280
44 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 529
45 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 726
46 ประวัติพระภิกษุณี ส่งเสริมการอ่าน 284
47 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 343
48 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 113
49 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 995
50 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 210
51 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 658
52 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมการอ่าน 18
53 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 605
54 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 353
55 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 672
56 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 482
57 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 288
58 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,664
59 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 561
60 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 449

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก