หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมการอ่าน 18
2 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 22
3 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 30
4 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 90
5 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 113
6 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 140
7 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 143
8 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 148
9 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 149
10 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 159
11 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 169
12 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 172
13 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 177
14 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 186
15 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 188
16 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 189
17 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 191
18 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 195
19 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 197
20 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 199

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก